دکتر بابک فرهت

دکتر بابک فرهت - وازکتومی - واریکوسل - سیستوسکوپی در تبریز

متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

سیتوسکوپی سرپایی در تبریز

سیتوسکوپی سرپایی در تبریز توسط دکتر بابک فرهت انجام میشود